Marketing Hiệu Quả Với Google

Th8 11, 2018
Google
0 0

Xác định mục tiêu kinh doanh và hình thức marketing hiệu quả với Google

Xác định mục tiêu quảng cáo (SMART)
S – Specific (Cụ thể)
M – Measurable (Có thể đo lường được)
A – Achievable (Có thể đạt được)
R – Realistic (Thực tế)
T – Timely (Đúng thời điểm)…

TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.