Số Liệu Người Dùng Facebook Việt Nam

Phân loại người dùng:

  1. Người dùng theo giới tính
  2. Người dùng theo độ tuổi
  3. Người dùng theo thành phố
  4. Người dùng theo tình trạng hôn nhân
  5. Người dùng theo tình trạng học tập
  6. Sở thích người dùng…
TẢI VỀ MÁY