Số Liệu Người Dùng Facebook Việt Nam

Th8 13, 2018
Facebook
0 0

Phân tích thị trường người dùng facebook tại Việt Nam.

Phân loại người dùng:

  1. Người dùng theo giới tính
  2. Người dùng theo độ tuổi
  3. Người dùng theo thành phố
  4. Người dùng theo tình trạng hôn nhân
  5. Người dùng theo tình trạng học tập
  6. Sở thích người dùng…
TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.