PR CONTENT MARKETING

PR là một hình thức giao tiếp phi cá nhân, thường được các công ty sử dụng để xây dựng lòng tin, thiện chí, sự quan tâm, và cuối cùng là mối quan hệ với các bên liên quan Các bên liên quan là bất kỳ nhóm thực tế hoặc tiềm năng nào quan tâm hoặc tác động đến khả năng đạt được mục tiêu của công ty. PR là một trong ba công cụ chính trong hoạt động Promotion (gồm advertising, sale promotion và public relations) Dùng để hỗ trợ xúc tiến các sản phẩm và xây dựng hình ảnh công ty.

TẢI VỀ MÁY